RSL BUS | Manila to Legazpi City, Albay

₱808.00

Description

RSL BUS FARES LEGAZPI CITY

Origin

Destination

Class

Price

Cubao

Legazpi City

AC

₱950

 

RSL BUS SCHEDULES LEGAZPI CITY

Departure Time

Class

7:00 PM

AC

9:00 PM

AC